El-ihtiyâtât: İhtiyatlı Yirmi Dört Amel Kitabı Nedir? İçindeki İhtiyatlar Nelerdir?

İhtiyat; bir konuda istikbalini (geleceğini) düşünerek tedbir (önlem) almak demektir. Kişinin kendini emniyete (güvenceye) alması..

20₺
10₺
Siteye Git

El-ihtiyatat-ihtiyatli-Yirmi-Dört-24-Amel-Kitabı
El-ihtiyatat-ihtiyatli-Yirmi-Dört-24-Amel-Kitabı

el-İhtiyâtât (İhtiyatlı Yirmi Dört Amel); Hakîmi Tirmizî Hazretlerine ait olan ve Cübbeli Ahmet Hocamız tarafından tercüme edilen; bazı şerh (açıklama) ve îzahlarını da barındıran çok kıymetli bir eserdir.

[quads id=”1″]

İhtiyat; bir konuda ileriyi düşünerek tedbir (önlem) almak demektir. Kişinin kendini emniyete (güvenceye) alması..

herseybusepette.com

el-İhtiyâtât: Birinci Bölüm

Kitabın Müellifi Hakîm-i Tirmizî Hazretleri Kimdir?

Hakîm-i Tirmizî Hazretleri

Bu başlığın altında Hakîm-i Tirmizî (Kuddise Sirruhû)nun; tam isminden, künyesinden, niçin “Hakîm (hikmet sahibi)” lakabıyla tanındığından, doğum tarihi ve yerinden ve kendisini ilme teşvik eden ve ona ilimleri öğreten kişiden bahsedilmektedir.

Hakîm-i Tirmizî Hazretleri’nin Maddî ve Mânevî Terbiyesi

Bu başlığın altında Hakîm-i Tirmizî (Kuddise Sirruhû) hangi muhaddislerden (Rahimehumüllâhu Te’âlâ) hadis ilmini öğrendiğinden, fıkıh ilmini hangi fakihden öğrendiğinden, kendisinden istifade edip ilim öğrenen ve hadîs-i şerif rivâyet edenlerden bahsedilmektedir.

Ayrıca Hakîm-i Tirmizî (Kuddise Sirruhû)nun ilmini artırmak ve Allâh -u Te’âlâ’nın rızasını kazanmak için başka yerlere gitmesiyle alakalı güzel bir menkıbe ve kendisinin bu büyük devlete ne ile ulaştığını söylüyor.

Yirmi yedi (27) yaşına geldikten sonra neler yaptığından, Ka’be civarında Allâh -u Te’âlâya niçin yalvardığından, hâfızlığa nerede başlayıp nerede bitirdiğinden ve niçin mürşid aramaya başladığından bahsedilmektedir.

Tasavvuf Yoluna İlgisi

Bu başlığın altında Hakîm-i Tirmizî (Kuddise Sirruhû)nun bu yola nasıl girdiğinden ve neyden tesirlendiğinden, yani niçin tasavvufa alaka hissetiğinden bahsedilmektedir.

Hakîm-i Tirmizî (Kuddise Sirruhû) tasavvufla alakalandığı bu dönemlerde neler yaptığından, ne sebeple Allâh -u Te’âlâ ile arasındaki perdenin kalktığından, hangi büyük sûfîlerin sohbetlerine katılma imkanı bulduğundan ve bu sohbetler sayesinde hangi mezvularda eserler yazdığından ve bu eserlerle alakalı nasıl tepkiler aldığından bahsedilmektedir.

Üstün Ahlâkı

Bu başlığın altında Hakîm-i Tirmizî (Kuddise Sirruhû)nun üstün ve mübarek ahlakından bahsediliyor.

Bilhassa kızdığında nasıl davranıp ne dua ettiğinden, kızdığının nasıl anlaşıldığından ve bunu anlayan yakınlarının ne yaptığından bahsedilmektedir.

Hakîm-i Tirmizî Hazretleri’nin Tasavvufu ve Velîliği Yorumlaması

Bu başlığın altında Hakîm-i Tirmizî (Kuddise Sirruhû)nun tasavvufu nasıl anladığından, bilgiyi kaç çeşide ayırdığından ve bilginin hangi çeşitlerine daha fazla ağırlık verdiğinden, kendisinin hangi tâbirlere (terimlere) ehemmiyet (önem) verdiğinden ve ona göre bu tâbirlerin ne manada olduğundan bahsedilmektedir.

Ayrıca Hakîm-i Tirmizî (Kuddise Sirruhû)ya göre velîlerin kimler olduğu, adetlerinin (alışkanlıklarının) ve davranışlarının neler olduğundan, bu velîlerin en yüksek seviyeye nasıl ulaştığından, velîye gelen ilhamın niçin bozulamadığından ve teminatlı olduğundan, velîliğin neyle olup neyle olmadığından ve son olarak da peygamber ile velî arasındaki bir kaç mühim farkdan bahsedilmiştir.

Mâruz Kaldığı İftiralar

Bu başlığın altında Hakîm-i Tirmizî (Kuddise Sirruhû)nun insanlara hangi mevzulardan bahsettiği ve hangi asılsız iddialar ile vâliye şikayet edildiğinden ve vâlinin bu mevzuyla alakalı ne yaptığından, kendisinin daha çok hangi fikirleriyle dikkat çektiğinden ve mevzusun Hakîm-i Tirmizî (Kuddise Sirruhû)ya göre nasıl olduğundan ve bu fikirleriyle kimlere tesir verdiğinden ve kimin bu fikre büyük kıymet verdiğinden bahsedilmektedir.

Hakîm-i Tirmizî (Kuddise Sirruhû)ya atılan iftiralardan bu iftiralardan uzak olduğundan ve bununla alakalı eserinden kendi sözleri bu başlık altında bulunmaktadır.

Ayrıca Hakîm-i Tirmizî (Kuddise Sirruhû)ya göre peygamberlerde bulunan sıfatlardan ve bu sıfatların hangisinin daha üstün olduğundan, ancak kendisini kıskananların olduğundan ve onların yaptıklarından ve bunların yüzünden başına gelen sıkıntılardan, İmâm-ı Sülemî (Rahimehullâh)ın ve Kâtip Çelebi (Rahimehullâh)ın bu mevzuyu nasıl açıklap neler söylediklerinden, bütün bu sıkıntıların sonunda da Hakîm-i Tirmizî (Kuddise Sirruhû)nun nasıl tepki verip hissetiğinden, kendisine iftira atıp eziyet edenlere ne olduğundan ve en sonunda nasıl sıkıntılarının açılmasından ve insanların istifadelerinden kendi sözleriyle bahsedilmiştir.

Tasavvuf Ehli Üzerindeki Etkisi

Bu başlığın altında Hakîm-i Tirmizî (Kuddise Sirruhû)dan tesirlenen büyük ve meşhur zatlardan ve bu zatların onun hangi eserlerinden tesirlenipte kendileri hangi eserlerinde ondan istifade ettiklerinden, bu büyük zatların Hakîm-i Tirmizî (Kuddise Sirruhû)ya nasıl kıymet verdiklerinden bahsedilmektedir.

Fıkıhtaki Mezhebi

Bu başlığın altında Hakîm-i Tirmizî (Kuddise Sirruhû)nun hangi hak mezhepten olduğundan ve hangi hak mezhebin onun hakkında daha ağır bastığından bahsedilmektedir.

Hakîm-i Tirmizî Hazretleri’nin Kerâmetleri

Bu başlığın altında Hakîm-i Tirmizî (Kuddise Sirruhû)nun gösterdiği kerametlerden yani onunla alakalı harikulade (olağanüstü) hallerin bir kaçından bahsedilmiştir.

Ulemânın Onun Hakkındaki Medh-u Senâsı

Bu başlığın altında bazı ulemânın Hakîm-i Tirmizî (Kuddise Sirruhû)nun kendisi, eserleri ve sözleri hakkında yaptıkları ve eserlerinde yazdıkları metihlerinden (övgülerinden) bahsedilmektedir.

Vefâtı

Bu başlığın altında Hakîm-i Tirmizî (Kuddise Sirruhû)nun hicri takvime göre kaç yılında doğup vefat ettiğinden ve kaç sene hayat sürdüğünden, şehit olarak vefat edip etmediği mevzusundan, kısaca hayatı boyunca ne yaptığından ve türbesinden bahsedilmektedir.

Ayrıca Cübbeli Ahmet Hocamızın kendisine de Hakîm-i Tirmizî (Kuddise Sirruhû)nun türbesini ziyaret etmek nasip olmuş, kabr-i şerîfin ve türbenin resmini de el-İhtiyâtât (İhtiyatlı Yirmi Dört Amel) kitabının arka kapağına eklettirmiş.

Hikmetli Sözleri

Bu başlığın altında Hakîm-i Tirmizî (Kuddise Sirruhû)nun îsâr, şükür, huşû, îmân, evliyâ, kalp ve vakit, dünya, nefs, İslâmiyet, rızık, arzu, kulluk, kul hakkı, ahiret kurtuluşu, sehâvet (cömertlik), yakîn, halk, takvâ ve fütüvvet,  fehm (anlayış), ihlâs, tevâzu, nasihat, şefkat ve verâ gibi mevzuları hakkında söylediği (yazdığı) hikmetli sözlerinden bahsedilmektedir.

Ayrıca Allâh -u Te’âlâ’nın Hakîm-i Tirmizî (Kuddise Sirruhû)ya rüyasında ona sabahın sünneti ile farzı arasında okumasını emrettiği iman kurtarma duası da bulunmaktadır.

Ek olarak Cübbeli Ahmet Hocamızın Dualarım kitabında da iman kurtarma duaları ve yanında daha bir çok faziletli duaları da bulabilirsiniz.

Hakîm-i Tirmizî Hazretleri’nin Eserleri

Bu başlığın altında Hakîm-i Tirmizî (Kuddise Sirruhû)nun bazı eserlerin bahsedilerek bir kısmı hakkında bilgi verilmiştir. Diğer başlıca eserlerinin isimleri, basıldıkları yer ve basım tarihiyle birlikte kısaca yazılmış.

Bu Bölümün Hazırlanmasında, İçeride Zikrettiklerimizin Dışında İstifade Ettiğimiz Kaynaklar

Bu başlığında altında Cübbeli Ahmet Hocamız el-İhtiyâtât (İhtiyatlı Yirmi Dört Amel) eserini hazırlarken ayrıca faydalandığı eserlerin çoğunu müelliflerinin ismiyle birlikte bu kısımda bahsetmiştir.

[quads id=”2″]

el-İhtiyâtât: İkinci Bölüm

Hakîm-i Tirmizî (Kuddise Sirruhû)ya Ait Kitâbü’l-İhtiyâtât İsimli Eserin Tercemesi

Hakîm-i Tirmizî Hazretleri’nin Âhiret Mesuliyetlerinden Kurtulmak İçin Tavsiye Ettiği Yirmi Dört İhtiyat

Bu başlığın altında Hakîm-i Tirmizî (Kuddise Sirruhû)nun din işlerinin sağlama alınması için yazdığı el-İhtiyâtât (İhtiyatlı Yirmi Dört Amel) isimli eserine hangi ifadelerle başladığından bahsedilirken, kendisi bu ifadelerde; Allâh-u Te’âlâ’nın kullarını ne sebeple yarattığından, din’in aslında ne olduğundan (tanımından), îtikaddan (inançtan), ihtiyatın manasından, nefisten ve en sonunda bu ihtiyatların niçin yapılması lazım olduğundan bahsetmektedir.

Birinci İhtiyat: Îman Tazeleme Duası

Müslüman, Allâh-u Te’âlâ’nın kendisine verdiği en büyük nimet olan imanını kaybetmekten çok korkmalıdır. Bu korkunun neticesinde de çok dua etmelidir.

Bu çağda bizim için vakitler ne kadar hızlı geçse de gün içinde bu vakitleri aşacak kadar günahlar işleyebiliyoruz. İmanı kaybetmeye sebep olacak bir çok fiil yapıp sözlerde bulunma ihtimalimiz vardır. Hatta çoğundan da kaçmak zordur.

İşte bu tür fiillerin imanımıza olan tesirini Allâh-u Te’âlâ’nın izniyle iptal etmek için bu başlığın altında bulunan duayı ömrümüzün sonuna kadar okumaya devam edelim.

İkinci İhtiyat: Her Günahtan İstiğfar Duası

Bu ihtiyat, gün içinde yapılan bütün günah, hata ve mekruhların Allâh-u Te’âlâ tarafından mağfiret edilmesi yani bağışlanması için yapılan bir duadır.

Yaptığımız hiç bir ameli gözümüzde büyütmemeli ve mükemmel sanmamalıyız. Çünkü biz Allâh-u Te’âlâ’nın yoktan vâr ettiği aciz kulları olduğumuz için hiç bir işi mükemmel yapamayız.

Bunun neticesinde de yapıtığımız hangi amelin Allâh-u Te’âlâ’nın karşısından bir kıymeti olabilir ki? Olamaz değil mi? Bu sebeple istiğfara (af dilemeye) devam etmeliyiz.

Üçüncü İhtiyat: Sabah-Akşam Şükür Duası

Bize hangi nimet ulaşıyorsa bu Allâh-u Te’âlâ’nın yaratmasıyla meydana geliyor demektir. Bize ulaşan bu nimetleri de saymaya kalksak ne aklımız bu nimetleri anlamaya kafi gelir ne de saymaya gücümüz.

Zaten her nimet bize Allâh-u Te’âlâdan geliyorsa ve bizde bunlara şükredebiliyorsak; şükredebildiğimiz için de şükretmemiz lazım değil midir? Çünkü sahip olduğumuz kabiliyetleri de Allâh-u Te’âlâ verdi. Akıl, görme, işitme, hissetme ve diğer kabiliyetlerimiz..

Bu sebeple hep şükür (teşekkür, minnet) halinde olmak lazımdır.

[quads id=”3″]

Dördüncü İhtiyat: Gıybet-İftira ve Eziyet Keffâreti İçin Okunacak İstiğfar

Gıybet; kısaca dedikodu demektir. Bir Müslüman kardeşin hakkında o duyduğunda üzüleceği şeyler başkasıyla konuşmaktır.

İftira; masum bir kimseyi bilerek ve aslı olmadığı halde suçlu saymaktır.

Gıybet ve iftira yapmak, kul hakkına girmek demektir. Son derece sakınılması gereken günahlardandır.

Dördündü ihtiyatta bu kötü amellerin telafisi için hangi istiğfarın okunacağı ve kul hakkı için evvelce ne yapılmasının lazım olduğu yazılmaktadır.

Beşinci İhtiyat: Her Gün Defterine Makbul Bir Dua Yazılması İçin Okunacak İstiğfar

Beşinci ihtiyatta, Allâh-u Te’âlâ’nın mânevî huzuruna (semâdaki yani gökteki kabul makamına) makbul (kabul edilen) bir duanın ulaşması için hangi istiğfarın yapılması lazım olduğundan ve bu istiğfar şeklinin niçin makbul olduğundan bahsedilmektedir?

Altıncı İhtiyat: Bütün Müminlere Haklarını Îfa Etmek Üzere …

Altıncı ihtiyatta, niçin diğer mü’minlerin senin üzerinde hakları olduğundan, bu hakları niçin ödemenin lazım olduğundan ve bu hakları nasıl ödeyeceğinden bahsedilmektedir.

Yedinci İhtiyat: Sabah Namazı İçin Abdest Aldıktan Sonra Ertesi Güne Kadarki Abdestlerinde Meydana Gelecek Noksanlıklara ve Bedeninde yahut Elbisesinde Vukû Bulacak Necasetlere Keffâret İçin …

Yedinci ihtiyatta, sabah namazı için abdest aldıktan sonra diğer sabah namazına kadar alacağı abdestlerdeki hataları telafi ve her türlü necasetten (pislikten) ve idrar sıçramalarından arınmak için ne yapılacağından bahsedilmektedir.

Sekizinci İhtiyat: Uyku veya Müzik Dinlemek Gibi Abdestine Zarar Verecek Şeylerden Dolayı …

Bilhassa şehirlerde yani kalabalık nüfusu olan yerlerde abdesti bozacak uyku yada abdeste noksanlık (zarar) getirecek -müzik dinleme, şiir dinleme ve kahkaha atarak (sesli) gülme gibi- şeylerden dolayı yapılması lazım olan itiyattan basedilmektedir.

Ayrıca Rasûlüllâh (Sallellâhü Aleyhi ve Sellem)in bu mevzudaki tatbikatlarından (uygulamalarından) bahseden hadis-i şeriflere de bu kısımda yer verilmektedir.

[quads id=”4″]

Dokuzuncu İhtiyat: Her Gün Bütün Namazlarda Vukû Bulması Muhtemel Noksanlıkları Telâfi İçin …

Dokuzuncu ihtiyatta; Müslüman şahsın bütün gün kıldığı namazlarında meydana gelmesi muhtemel olan hata ve noksanlıkları (eksikliklerin) sebebiyle, günün sonunda kılacağı vitir veya kabir namazının arkasından yapılması tavsiye edilen bir amel anlatılmaktadır.

Vitir veya kabir namazının ardından yapacağı bu amel sayesinde, bütün gün kıldığı namazlardaki her türlü hatalara ve noksanlıklara kafi olacağı bahsedilmektedir. Yani bu amel namazlardaki hataları telafi edecektir.

Onuncu İhtiyat: Îman Tazeleme Zikri

Bu ihtiyatta; her an işlediğimiz hatalar sebebiyle imanımız eskidiğinden ve bu mevzuyla alakalı Rasûlüllâh (Sallellâhü Aleyhi ve Sellem) söyledikleri yani hadis-i şerifler bulunmaktadır.

Bu ihtiyatta hatalar sebebiyle eskiyen imanımızı nasıl yenileyeceğimiz yazmaktadır.

On Birinci İhtiyat: Şükür Tazeleme Zikri

Bu ihtiyatta, Allâh-u Te’âlâ’nın bizlere her an verdiği bütün nimetlerine şükretmek için ne söylememizin lazım olduğu yazmaktadır.

On İkinci İhtiyat: Takvâ ve Tevekkülü Tazeleme Zikri

Takvâ; haramlardan sakınmak, tevekkül ise sadece Allâh-u Te’âlâ’ya güvenmek demektir. On ikinci ihtiyatta bu iki şeyi yenilemek için söylenmesi lazım olan zikir yazmaktadır.

On Üçüncü İhtiyat: Kadere Rızayı Yenileme Zikri

Bu ihtiyatta Allâh-u Te’âlâ’nın hakkımızdaki kazasına ve kaderine olan itikadımızı (inancımızı) ve O’na olan teslimiyet (bağlılık) ve itaatimizi (boyun eğmemizi) yenilemek için hangi zikri söylememizin lazım olduğu yazmaktadır.

On Dördüncü İhtiyat: Tevbeyi Tazeleme Zikri

Tövbe; yapılan günahlardan pişman olunarak Allâh-u Te’âlâ’dan af istemektir. İşte bu ihtiyatta da Allâh-u Te’âlâ’dan af istemek için söylenmesi lazım olan zikir yazmaktadır.

On Beşinci İhtiyat: Tevâzu Tazeleme Zikri

On beşinci ihtiyatta; ara sıra veya sık sık nefsimize gelen büyüklük hissi yani kibirlenme hissinin giderilmesi için hangi zikrin söylenmesinin lazım olduğu ve bu sayede de tevazunun yenileneceği yazmaktadır.

Ayrıca Hakîm-i Tirmizî (Kuddise Sirruhû)nun bir eserinden ve bu eserinden alıntı yapılan kısımda da; imandan, imanın nasıl kirlendiğinden, eskidiğinden ve hangi zikirlerle yenilendiğinden, Ebû Bekr es- Sıddîk (Radıyallâhu Anh)ın her lafından sonra mutlaka ne söylediğinden ve Mu’âz (ibni Cebel) (Radıyallâhu Anh)ın bir sahabeyi söylediği bir sözün hangi manaya geldiğinden bahsedilmektedir.

On Altıncı İhtiyat: Sabır Tazeleme Zikri

On altıncı ihtiyatta; Biz Müslümanların karşılaşabileceği üzücü ve can sıkıcı olaylar karşısında tahammülsüz yani sabırsız bir davranış içinde olmaması için ve her an sabrını yeni ve taze tutması için söylemesi lazım olan sabır tazeleme zikri yazmaktadır.

On Yedinci İhtiyat: Allâh’ın Güvencesine Girmek İçin…

Bu ihtiyatın yapıldığı gün Allâh-u Te’âlâ’nın güvencesi altında olunur. Yani Allâh-u Te’âlâ o gün bu ihtiyatı yapanlara her türlü isteklerinde ve sıkıntılarında yardım eder.

On Sekizinci İhtiyat: Kaçırdığı Gece Namazını Telâfi İçin…

Bu ihtiyat kaçırılan gece (teheccüd) namazlarını telafi etmek için yapılır.  Bu ihtiyatın ehemmiyetinin büyüklüğünü anlatan bir kaç hadis-i şerifte bulunmaktadır. Bu hadislerde hangi büyük peygamberlerin bunu ihtiyata devam ettiğinden, bu ihtiyatın yapıldığı saatte ne olduğundan, bu itiyat için Rasûlülâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in ne buyurduğundan bahsedilmektedir.

On Dokuzuncu İhtiyat: Kadir Gecesi Kılınmış Sevabı Almak İçin…

Bu ihtiyatta kılınması tavsiye edilen dört rekat namaz, kadir gecesinde kılınan dört rekat namaz gibidir.

Bu ihtiyatla alakalı olarak kimlerden rivayet geldiği ve Hakîm-i Tirmizî (Kuddise Siruhu) Hazretlerinin bu ihtiyatla alakalı koyduğu şarttan ve bu şarttan farklı olarak gelen kolaylaştırıcı bir rivayetten de burada bahsedilmektedir.

Yirminci İhtiyat: Bir Senelik Kaçırılan Amellerin Telâfi İçin…

Bu ihtiyat altında bir sene boyunca kaçırılan hayırlı ve faziletli amelleri telafi etmek için hususi (özel) olan bir günde yapılması tavsiye edilen bir ihtiyattır.

Bu günün hangi gün olduğu, bu özel günün ehemmiyeti ve bu günde olan  büyük hadiselerden de bu ihtiyat altında bahsedilmektedir.

Yirmi Birinci İhtiyat: Aceleyle veya Unutkanlıkla Yapılacak Yanlışların Telâfisi İçin Her Gün Okunacak Dua

Bu ihtiyat sayesinde gün içinde büyük ihtimalle yapacağımız unutkanlıkla veya aceleyle meydana gelen yanlışların veya hataları telafi edebiliyoruz.

Ayrıca bu kısımdaki duayı Rasûlüllâh (Sallellâhü Aleyhi ve Sellem) efendimizin sabah olunca söylediğinden ve geçim darlığı çekenlerin ne yapması lazım olduğunda da bahsedilmektedir.

Yirmi İkinci İhtiyat: Sözlerde ve Yeminlerde Yapılan Yanlışların Telafisi İçin Okunacak Dua

Bu ihtiyat, kişinin ifade ettiği sözlerinde veya yaptığı yeminlerinde meydana gelebilecek hataların telafisi yada keffareti olması için her şeyi Allâh-u Te’âlâ’nın teslim ettiğini ifade eden bir duadır.

Konuşurken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar

Yirmi Üçüncü İhtiyat: Sövme, Lânet ve Beddua Günahlarına Keffâret Duası

Bu ihtiyatta bulunan dua ile, kişi kul hakkına girdiği insanlardan helallik alamayıp ahirette helalleşmenin nasip olması için bu duayı yapmalıdır.

Ayrıca bu kısımda; bu duanın kimler tarafından rivayet edildiği, ahirette helalleşmenin nasıl olacağı ve bununla alakalı bir de hadis-i şerif ve helalleşme konusundan da ayrıntılı şekilde bahsedilmektedir.

Yirmi Dördüncü İhtiyat: Besmele Çekmeyi Unutup Bir İşe Başlayanın Hatırladığında Okuyacağı Zikir

Bu ihtiyatta; yemek yerken, bir şey içerken ve giyinirken veya helal bir iş yaparken besmele çekmeyi unuttuğumuzu hatırlarsak hangi zikri söylersek işi kurtarabiliyoruz ondan bahsedilmektedir.

el-İhtiyâtât: Üçüncü Bölüm

el-İhtiyâtât Kitabında Zikredilen Dualar

el-İhtiyâtât kitabında yazan bütün duaları vird edinmek isteyip de art arda kolayca okuyabilmeleri için bütün duları sırasıyla bu kısımda yazmaktadır. Bu sayede kitaptaki duaları okumak bir kaç dakikanızı alacaktır.

Cübbeli Ahmet Hocamızın el-İhtiyâtât kitabı hakkında merak ettiğiniz her şeyi yorum kısmından yazabilirsiniz. 


Siz bu yazıyı beğendiniz mi? Paylaşın!

0
2 paylaşım

Bu yazı için bir kaç tepki seçin..

Beğen Beğen
0
Beğen
Müthiş Müthiş
0
Müthiş
ahahha ahahha
0
ahahha
İmkansız İmkansız
0
İmkansız
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Öfkeli Öfkeli
0
Öfkeli

Yorumlar 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Parolayı sıfırla

Back to
Giriş Yap